โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหาร   

Presentation12

ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร 

 
   ตำแหน่ง E-mail 
S 9977895    
นายวัฒนชัย  สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  
 warenya    
นางวเรนยา  สิงคนิภา ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
     
รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
kitsadin
นายกฤษฏิน  คำตัน   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 นางสาวเมตตา  คชสำโรง หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
moungj  
นายมงคล  จันทร์ประทัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นางสาวสุภาพ  หลิมอัคระ หัวหน้ากลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nataya  
นางนาตยา การปรีดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
warunee  
นางวารุณีื  นะชาตรี รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัตรากำลัง