โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

  

ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร 

 
   ตำแหน่ง E-mail 
   
นายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  
        
นางวิไล  ปาละวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  
     
ว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  
   warenya
นางวเรนยา  สิงคนิภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 นางสาวเมตตา  คชสำโรง หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
นางสาวสุภาพ  หลิมอัคระ หัวหน้ากลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nataya  
นางนาตยา การปรีดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
นางสาวลออรัตน์  ปานมา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัตรากำลัง