26/10/2561 ประกาศผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

26/10/2561 ประกาศผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษปีงบประมาณ 2562