13 /11 /60 ประกาศผลการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ประกาศผลการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561