Display # 
Title Author Hits
29/10/2561 ประกาศผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 22
29/10/2561 ประกาศผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 22
26/10/2561 ประกาศผลผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 23
26/10/2561 ประกาศผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 28
23 /11 60 ประกาศผลการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางการจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 2 Written by Super User 125
13 /11 /60 ประกาศผลการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน Written by Super User 119
15/11/59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 250
New