บทบาทภารกิจ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์
2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
3. บริหารจัดการ  และติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว
5. ส่งเสริม  สนับสนุน  และถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์
6. ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และคุณภาพเมล็ดพันธุ์
7. กำกับ  ดูแล  การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองเมล็ดพันธุ์ข้าวประกอบด้วย  5 กลุ่ม  1  ฝ่าย  ได้แก่
1. กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช (กพขม.)
    1.1 กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช
    1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการขยายเมล็ดพันธุ์
    1.3 ควบคุม กำกับ ดูแล และประเมินผลการขยายเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย
    1.4 ศึกษาวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์
    1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์พืชแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป
    1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2. กลุ่มควบคุมคุณภาพ (กคภ.)
    2.1 ควบคุม กำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์
    2.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์
    2.3 ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงเทคนิคและขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
    2.4 กำหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
    2.5 ให้บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
    2.6 ให้บริการตรวจรับรองระบบการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
    2.7 ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
    2.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3. กลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน (กพผ.)
    3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการจัดการและกรรมวิธีด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับขั้นตอนอื่นๆ ตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์
    3.2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ การวางระบบโรงงาน การใช้วัสดุการผลิตเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
    3.3 กำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
    3.4 ควบคุม  กำกับ  และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  รวมทั้งการศึกษากรณีปัญหาตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
    3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. กลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ (กบธม.)
    4.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมการข้าว
    4.2 ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการกระจายพันธุ์ ระบบธุรกิจเมล็ดพันธุ์และกลไกลการตลาดเมล็ดพันธุ์ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
    4.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกใบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน
    4.4 ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ศึกษา พัฒนาระบบบริหารและจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพ
    4.5 ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารและจัดการเมล็ดพันธุ์
    4.6 ศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินผลตามระบบงบประมาณ
    4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
5. กลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ (กพถม.)
 
6. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)
    6.1 ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมและงานประสานราชการทั่วไป
    6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินบัญชีและพัสดุ การบริหารงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนฯ การจัดทำรายงานตามระบบการรายงานของทางราชการ
    6.3 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุ
    6.4 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  23  ศูนย์ เป็นหน่วยงานในพื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
 
1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
โครงสร้างภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  ประกอบด้วย
 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
    - รับผิดชอบงานอำนวยการ ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและยานพาหนะ  การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร  งานการเจ้าหน้าที่  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานข้อมูลและสารสนเทศ  งานประชุม  และประสานราชการทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย
    - วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา  และในโรงงาน
    - ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันเกษตรกร  และเกษตรกรทั่วไป
    - บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
    - ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ
    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์
    - ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน
    - ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์
    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
    - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
    - วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว
    - บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของท้องถิ่น
    - สนับสนุนภาคเอกชนในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  โดยประสานงานการถ่ายทอดความรู้วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การตรวจและออกใบรับรองระบบการผลิต
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
    - ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
    - ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น
    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น
    - ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย