Subcategories

Display # 
Title Author Hits
4/3/63 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร จำนวน 1 ชุด Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 12
23/1/2563 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มืิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 4
23/01/2563 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 2
29/11/2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี 2563 Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 4
cheapest web hosting 18
23/05/2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อตะแกรงสำหรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ (Air Screen Cleaner) Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 3
5/2/2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มืิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 2
5/2/2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มืิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 2
5/2/2563 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มืิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 2
5/2/2562 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มืิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก Written by กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 2
New