สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 -2563

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ฤดูแล้งปี 2563 เดือนพฤษภาคม 2563

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 2563 เดือนเมษายน 2563

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝนปี 2562  ฤดูแล้งปี 2563 เดือนมีนาคม 2563

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝนปี 2562   เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝนปี 2562   เดือนมกราคม 2563 

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝนปี 2562   เดือนธันวาคม

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 2562   เดือนพฤศจิกายน

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 2562   เดือนสิงหาคม 

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 2562   เดือนกรกฎาคม  

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 2562   เดือนมิถุนายน 

สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้งปี 2562   เดือนพฤษภาคม