สถานะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

สถานะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

- ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

- ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

- ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

- ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

- ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

- ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

- ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

- ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

- ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

- ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

- ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

- ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

* หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากสตง.