สถานะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

สถานะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

- ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

- ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562