Article Index

-คู่มือและหลักเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 (รายละเอียดตัวชี้วัด) (ขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด)

รายงานการดำเนินงานตามแบบ กมข.30604 (ตัวชี้วัดที่ 13 ส่วนที่ 1 การประชาสัมพันธ์)

รายงานผลข้อมูลด้านการผลิตและการจัดการเมล็ดพันธุ์คงคลัง (ตัวชี้วัดที่ 13  ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการสารสนเทศ) 

รายงานผลการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเมล็ดพันธุ์คงคลัง 

-แบบฟอร์มให้ศูนย์แจ้ง E mail (G-mail) 

 


สำหรับแสดงข้อมูล Infographic

infographic การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

infographic มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว