สำหรับการบันทึกข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว  (หมายเหตุกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่ง/จัดทำ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน โดยทางกองฯ จะทำหนังสือแจ้งและ อัปโหลด รายละเอียดให้ครับ**update 18/1/61)

-คู่มือและหลักเกณฑ์การให้คะแนนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 18 และ 19 (รายละเอียดตัวชี้วัด) (ขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด)

รายงานการดำเนินงานตามแบบ กมข.30604 (ตัวชี้วัดที่ 18.3)

รายงานผลการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ (ตัวชี้วัดที่ 19.1) 

รายงานผลการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเมล็ดพันธุ์คงคลัง (ตัวชี้วัดที่ 19.2 )

-แบบฟอร์มให้ศูนย์แจ้ง E mail (G-mail)