คำสั่งและระเบียบ

คำสั่งกรมการข้าว ที่ 112/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและจขยายพันธุ์พืช คลิ๊ก (1  2)

คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1/2559

ระเบียบหลักเกณฑ์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/043715 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 2604/2676 เรื่องการยกเว้นและหารือกรณีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

หนังสือที่ กษ 2604/4562 เรื่องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง