คำสั่ง/ระเบียบ/บันทึกข้อความ

ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยการให้บริการลดความชื้น ปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ แก่เอกชน ฉบับที่1 ฉบับที่2

ระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยการจำหน่ายน้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ที่สูญเสีย เนื่องจากขบวนการและกรรมวิธีการผลิตออกจากบัญชี พ.ศ. 2562

 หนังสือที่ กษ2604/ว3194  เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวภายในหน่วยงานของกรมการข้าว 

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความเห็นชอบราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์หลักข้าวเพื่อการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (คลิก)

********************************************

คำสั่งกรมการข้าว ที่ 112/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช คลิก (1  2)

คำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ 1/2559

ระเบียบหลักเกณฑ์

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/043715 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 2604/2676 เรื่องการยกเว้นและหารือกรณีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

หนังสือที่ กษ 2604/4562 เรื่องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง