สรุปรายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน

ตุลาคม 2560 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

พฤศจิกายน 2560 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

ธันวาคม 2560 จำนวน 1 เรื่อง (คลิ๊ก)

 มกราคม 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

มีนาคม 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก) 

เมษายน 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

 พฤษภาคม 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

 มิถุนายน 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

 กรกฎาคม 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

สิงหาคม 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)

กันยายน 2561 จำนวน 0 เรื่อง (คลิ๊ก)