ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  (ข้อมูลรายพันธุ์)

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  (ข้อมูลรายพันธุ์)

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560  (ข้อมูลรายพันธุ์)

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560  (ข้อมูลรายพันธุ์)

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2560

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายจากแหล่งอื่น ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559