ผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
 
 
 
ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2562
 
Hume1
 
 
 
 
การประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2562 (คลิก)
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2561 

kanan