ผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
 
 

ผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2561 

kanan
 
 
ปี2559/60 
 
report 60 pic
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
ปี 2558
การดำเนินงานภายใต้ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตขยายพันธุ์พืช  ปี 2558 กองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย
1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน
2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ
4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
 
ผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2558
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หน่วยวัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
คะแนนที่ได้
1.  ผลการดำเนินงานด้านการเงิน   10 1.0000
1.1  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 10 1.0000
2.  การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   20 5.0000
2.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
    - การสำรวจความพึงพอใจในการส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์พืช
    - การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 
ร้อยละ
ร้อยละ
 
10
10
 
5.0000
5.0000
3.  ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ   40 4.2455
3.1  การเบิกจ่ายเงินตามแผนและรายงานทางการเงิน
    - การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
    - การรายงานทางการเงิน
3.2  ร้อยละของเมล็ดพันธุ์ดีเทียบกับเป้าหมายการผลิต
3.3  ประสิทธิภาพการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
   - พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
   - พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง
3.4  ระดับความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
   - ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความเข้มแข็ง
   - ระดับความสำเร็จของการสร้างผู้ตรวจแปลงขยายพันธุ์ได้อย่างมืออาชีพ
3.5  ความสำเร็จของการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
3.6  ความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนแผนงานวิจัยด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว
3.7  การเบิกจ่ายเงินค่าเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ราย
อำเภอ
ระดับ
ร้อยละ
5
2.5
2.5
10
5
2.5
2.5
5
2.5
2.5
6
5
4
3.8400
3.4000
4.2800
5.0000
1.4360
1.0000
1.8720
4.5000
5.0000
4.0000
5.0000
4.5000
4.6100
4.  ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน   30 4.6167
4.1  บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
4.2  การบริหารความเสี่ยง
4.3  การควบคุมภายใน
4.4  การตรวจสอบภายใน
4.5  การบริหารจัดการสารสนเทศ
4.6  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
5
5
5
5
5
5
5.0000
5.0000
4.6000
5.0000
5.0000
3.1000
  น้ำหนัก 100 4.1832