การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
จุดแข็ง (Strengths)
1.มีความพร้อมในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิต
2.บุคคลากรมีความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
3.เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้า
4.มีการจัดระบบการทำงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากล
จุดอ่อน(Weaknesses)
1.บุคลากรมีไม่เพียงพอ
2.บุคลากรปฏิบัติหน้าที่หลายด้าน ตามภารกิจกรมการข้าวที่ได้รับมอบหมาย
3.การกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่ยังมีขีดจำกัด และความต้องการของลูกค้า
4.ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นงานฝากของส่วนราชการ การกำกับดูแล การเก็บข้อมูล การรายงานผล ไม่ต่อเนื่อง
5.กระบวนการกำหนดราคาจำหน่ายไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ตลาด
6.ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน
7.ไม่มีการสนับสนุนงานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาเงินทุน
โอกาส(Opportunities)
1.เกษตรกรมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น
2.นโยบายส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ดีในโครงการต่างๆของรัฐ
3.มีตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์
ภัยคุกคาม หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายนอกโดยพิจารณาว่าเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของชุมชน เช่น การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น
1.ภัยธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อมมีผลกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงขยายพันธุ์
2.เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่สูงอายุ และบางส่วนไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อ
3.ราคาวัสดุการผลิต (น้ำมัน สารเคมี กระสอบ) และนโยบายรัฐบาล (เช่น รับจำนำ ประกันรายได้) มีผลต่อต้นทุนการผลิต
4.เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนความต้องการพันธุ์ข้าวทุกฤดูตามกระแส และความผันผวนของราคาข้าวเปลือกในท้องตลาด
5.มีการลอกเลียนแบบสัญลักษณ์ทางการค้า ทำให้เกษตรกรเข้าใจผิด