ความเป็นมาของเงินทุนหมุนเวียนฯ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
ประวัติ ความเป็นมา
          เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 ประเภทเพื่อผลิตและจำหน่าย  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและขยายพันธุ์พืชคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่นต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในปีงบประมาณ  2537  ได้รับงบประมาณจำนวน  130  ล้านบาทและในปี  2539 ได้รับอีก 100  ล้านบาท  รวมทั้งสิ้น  230  ล้านบาท  และโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช  พ.ศ.  2536  เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติ  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2544  อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรรวมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้จากญี่ปุ่นและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้จากสหรัฐอเมริกา ระยะที่  2  รวมกันเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช  ดังนั้น  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชจึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่  1  สิงหาคม  2544 เป็นต้นมาและในปี  2549  ได้โอนไปสังกัดกรมการข้าวจนถึงปัจจุบัน  
            
วิสัยทัศน์
เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
ภารกิจหลัก
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ไปสู่เกษตรกร
วัตถุประสงค์
เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและขยายพันธุ์พืชคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ
เป้าหมายการผลิต/จำหน่าย
1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ของเป้าหมายการผลิต

  2. จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไให้ชาวนาได้นำไปเพาะปลูกอย่างทั่วถึง พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 และพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ 95        

ลักษณะการดำเนินงาน
1. ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตและจัดการเมล็ดพันธุ์พืช
2. กำหนดแผนและดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์เศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
1. วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ล่วงหน้าประมาณ 2 ปี เพื่อแจ้งให้กองวิจัยข้าวดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
2. การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ ดำเนินการการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  โดยการกำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ ทั้งด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพ แก่เกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยนักวิชาการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความชำนาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐาน
3. การซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและผ่านมาตรฐานการชื้อคืนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะดำเนินการซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจากเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
4. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อคืนจากเกษตรกรจะถูกนำเข้าไปปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และคลุกสารเคมีตามหลักวิชาการก่อนการบรรจุถุงเพื่อรอการจำหน่าย
5. การเก็บรักษาและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรับปรุงสภาพแล้วจะเก็บรักษาในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อให้พ้นระยะการพักตัว และรอการจำหน่ายแก่เกษตรกรต่อไป
6. การควบคุมคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลง การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
Riceseedproduction