วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้บริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์

ภารกิจหลัก

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์และการกระจายเมล็ดพันธุ์
2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย
3. บริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว
5. ส่งเสริม สนับสนุน แลถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว
6. ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
7. กำกับ ดูแล การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย