หน่วยงานส่วนภูมิภาค

                                                     หน่วยงานส่วนภูมิภาค

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบไปด้วย 6 กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนบน (4 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนล่าง (5 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคกลาง (5 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (5 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (7 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ (3 ศูนย์) ดังนี้

 
กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคกลาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Map

 
กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ภาคใต้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี