หน่วยงานส่วนภูมิภาค

                                                     หน่วยงานส่วนภูมิภาค

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบไปด้วย 6 กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนบน (4 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนล่าง (5 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคกลาง (5 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (5 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (7 ศูนย์)

- กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ (3 ศูนย์) ดังนี้

 
กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนบน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคกลาง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Map

 
กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

 

กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ภาคใต้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี