King0011

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าวคนใหม่        

Read more

              กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก การมอบนโยบายแนวทางการพัฒนางานและยุทธศาสตร์ข้าว โดยผู้อำนวยการ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว การสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านต่าง...

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว ในการนี้ นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน โดยมีผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม                  

Read more

การคัดเลือก การประกวดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารกรมการข้าว โดยมีนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธาน                 

Read more

        กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว ในการนี้นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม              

Read more

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายณัฏฐกิตต์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ติดตามความพร้อมการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ในการนีั้ นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรให้การต้อนรับ โดยจะมีกำหนดทดสอบเครื่องจักรในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

Read more

      กองเมล็ดพันธุ์ข้าวประชุมจัดสรรอัตราจ้างเหมาเพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 2564 และรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก อาคารกรมการข้าว ในการนี้นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Read more

            กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดสัมมนาเตรียมการและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 และเสนอขอตั้งงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 -22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการดำเนินงาน  

Read more

 วันที่ 14-18 กันยายน 2563 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  

Read more

วันที่ 17 กันยายน 2563 กองเมล็ดพันธ์ุข้าวได้รับรางวัลชมเชยการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ปี 2563 มอบโดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ณ โรงแรม สุนีแกรนด์  โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  

Read more

            กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดประชุมกองเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 3/2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกิดประสิทธิภาพและมอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายณัฐฏกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการประชุม

Read more

              กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จััดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรม The Grace Amphawa จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ นายณัฐฏกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาฯ

Read more

             กลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จััดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมบลูเวฟหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นายณัฐฏกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาฯ

Read more

                                  นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกรมการข้าว        

Read more

                                                 เจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบงนการผลิตสินค้าเกษตรหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า...

Read more

                   นายณัฏฐกิตติ์  ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมบุคลากรของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมปลูกต้นไม้และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์ฯ

Read more

              นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้การต้อนรับ  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางมาเพื่อร่วมกันมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 แผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง โดยกรมการข้าวได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีมอบให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ จ.นครราชสีมา จำนวน 119,621 ครัวเรือน รวมเมล็ดพันธุ์ 9,689,583...

Read more

    กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว

Read more

                    กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอก การมอบนโยบายแนวทางการพัฒนางานและยุทธศาสตร์ข้าวโดยผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว การสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆในปี 2562  การแบ่งกลุ่มอภิปรายและการนำเสนอผลการอภิปราย

Read more

       “การให้แนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” โดยรองอธิบดีกรมการข้าว  นายขจร  เราประเสรฐ ในการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

Read more

 AW Cheamyong1

15058S 

600203moac A4

m00 

2

bannerriceseedcenter 

bannerinsee60

 

Slide2