King0011

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560

Read more

    วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

การสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

Read more

วันที่ 21 มีนาคม 2560 พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 

Read more

ครอบรอบ “11 ปี กรมการข้าว”  กรมการข้าวจัดงานวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 11 ปี

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์

Read more

  การประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทนรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

Read more

ส่งความรักความห่วงใยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว 

Read more

การประชุมหารือแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

Read more

รองอธิบดีกรมการข้าว ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ตรวจติดตามความก้าวหน้า

Read more

"พิธีเปิดงานวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ"

Read more

ประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกรมการข้าว

Read more

กรมการข้าวได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ 

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดการประชุม  ครั้งที่1/2560 โดยมีนายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นประธาน

Read more

วันที่ 25 มกราคม 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดประชุมหารือข้อเสนอโครงการวิจัย 

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมความยินดีกับรองอธิบดีกรมการข้าวและรับพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมรับพรจากผู้บริหารกรมการข้าว เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

Read more

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี 2559

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร ศมข.นครนายก

Read more

การประชุมการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

ประชุมคณะทำงานนิทรรศการพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

Read more

การประชุมแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Read more

ประชุมบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2559

Read more

ผอ.ศมข.นครสวรรค์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตข้าวโครงการนาแปลงใหญ่

Read more

ศมข.กำแพงเพชรรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวติดตามการดำเนินงานโครงการ จ.ตาก

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวติดตามการดำเนินงานโครงการ จ.อุดรธานี

Read more

สัมมนาการกระจายและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2559

Read more

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

คณะผู้บริหารสามคมเมล็ดพันธุ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกเข้าพบผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

การประชุมฯ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 1

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมจัดนิทรรศการในงานมอบรางวันทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 59

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

72490

15058S 

600203moac A4

m00 

2

bannerriceseedcenter 

bannerinsee60

 

S 22355998

 

Slide2