Slide2

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุมแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2560 กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Read more

ประชุมบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 4/2559

Read more

ผอ.ศมข.นครสวรรค์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตข้าวโครงการนาแปลงใหญ่

Read more

ศมข.กำแพงเพชรรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวติดตามการดำเนินงานโครงการ จ.อุดรธานี

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวติดตามการดำเนินงานโครงการ จ.ตาก

Read more

สัมมนาการกระจายและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2559

Read more

โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

คณะผู้บริหารสามคมเมล็ดพันธุ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกเข้าพบผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

การประชุมฯ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระยะที่ 1

Read more

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมจัดนิทรรศการในงานมอบรางวันทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 59

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
ข่าวทั้งหมด